Účetní

1. 2. 2023 | HPP
Společnost Podniky města Šumperka a.s.vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa účetní
Účetní

Informace o pracovní místě

Profese: účetní
Pracovní úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 01. 02. 2023
Místo výkonu práce: sídlo společnosti PMŠ, Slovanská 255/21, Šumperk
Termín podání přihlášky: 13. 01. 2023 12:00 hod.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo

 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 • odborná praxe min. 4 roky ve vedení podvojného účetnictví a mzdové agendy
 • uživatelská znalost PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel, internet)
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně platných prováděcích předpisů
 • znalost zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 • znalost zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, včetně platných prováděcích předpisů
 • osobnostní předpoklady: občanská a morální bezúhonnost, samostatnost, důslednost, aktivita, spolehlivost, odolnost vůči pracovní zátěži, komunikativnost, ochota učit se, loajalita k zaměstnavateli

Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení a emailový kontakt
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • souhlas s tím, že společnost PMŠ bude pro potřeby výběrového řízení nakládat osobními údaji uchazeče

K přihlášce doložte

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti

 • komplexní zpracování účetnictví zaměstnavatele na základě předložených prvotních dokladů a prvotního počítačového zpracování dat
 • vystavování faktur (daňových dokladů) zaměstnavatele a vedení evidence vydaných faktur vč. sledování uhrazených a neuhrazených vydaných faktur
 • v rámci evidence přijatých faktur sledování uhrazených a neuhrazených přijatých faktur
 • vystavování příkazů k úhradě závazků zaměstnavatele
 • vystavování interních dokladů, předpisů nájmu, plateb mezd příp. dalších účetních operací
 • zpracování evidence majetku společnosti,
 • zpracování daňových evidencí – DPH a ostatních daní,
 • zpracování daňových přiznání k DPH, dani silniční,
 • zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí,
 • v rámci provádění fyzických inventur poskytování účetních stavů majetku k porovnání se stavem skutečným,
 • provádění dokladové inventury v souladu s vnitřními předpisy,
 • zpracování výstupů z účetnictví v souladu s platnými právními předpisy, vnitřními předpisy, příp. na základě požadavků zaměstnavatele
 • zpracování dalších potřebných výstupů vůči státním a jiným orgánům (statistická hlášení, pomocný konsolidační přehled atd.)
 • spolupráci s externím auditorem a daňovým poradcem
 • zajišťování běžného styku s peněžními ústavy zaměstnavatele
 • zajišťování styku s místně příslušným finančním úřadem
 • ve spolupráci s vedením společnosti zejména příprava finančního plánu společnosti (zejména mandatorních nákladů)
 • zpracování návrhů vnitřních předpisů společnosti týkajících se zaměstnancem vykonávané práce
 • metodická činnost vůči ostatním zaměstnancům zaměstnavatele v ekonomické, účetní a daňové oblasti
 • výpočet mezd zaměstnanců podniku včetně výpočtu daní, sociálního a zdravotního pojištění a dalších nutných údajů
 • roční zúčtování daně z příjmu
 • výplata mezd bankovním převodem
 • sledování legislativních změn, týkajících se problematiky sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu, výplaty nemocenských dávek apod.

Nabízíme

 • zajímavou, samostatnou práci
 • mzdu dle kvalifikace uchazeče o zaměstnání, roční odměny
 • zaměstnanecké výhody, systém benefitů (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na stravování)
 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • pracovní doba 40 hodin týdně

Ostatní pokyny

Písemné přihlášky včetně příloh zasílejte elektronicky na emailovou adresu administrativa@pms-spk.cz, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – VŘ na místo účetní“ na adresu: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk v termínu do 13.01.2023 do 12:00 hod. Společnost PMŠ si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že společnost PMŠ bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Ústní pohovor

Konkrétní termín a časy budou jednotlivým přihlášeným uchazečům oznámeny telefonicky dne 13.01.2023 odpoledne.

Kontaktní osoba

Miroslav Pospíšil, předseda správní rady PMŠ, reditel@pms-spk.cz, 720 993 189

Máte zájem o nabízenou pracovní pozici?

Vyplňte přihlážku a přiložte požadované doklady